Administrative Setup

Administrative Setup of Civil Aviation, Haryana

 • Manohar Lal

  Shri. Manohar Lal,
  Hon'ble Chief Minister, Haryana

 • Narbir Singh

  Shri. Narbir Singh,
  Civil Aviation Minister, Haryana

 • Devender Singh

  Shri. Devender Singh, IAS
  Principal Secretary, Civil Aviation, Haryana

 • Ashok Sangwan

  Shri. Ashok Sangwan, IAS,
  Adviser, Civil Aviation, Haryana